top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Aile ve Boşanma Hukuku
  Aile mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü. Anlaşmalı boşanma davası açılması, protokol hazırlanması ve hukuki sürecin yürütülmesi. Çekişmeli boşanma davası açılması ve maddi-manevi tazminat taleplerinin belirlenmesi. Velayet ve nafaka taleplerinin belirlenmesi, dava açılması ve hukuki sürecin yürütülmesi. Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü. Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi. Mal rejiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin dava açılması ve katkı payı alacağının belirlenmesi. Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözümü. Ziynet alacağı ve eşyaların iadesi davalarının açılması. Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.
 • İş Hukuku
  İş Kanunundan kaynaklanan işçi-işveren ilişkisi ile ilgili yükümlülükler, anlaşmalar ve uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma veya dava açılmasıyla çözümlenmesi bu süreçteki hukuki işlerin yürütülmesi. İş kazası sebebi ile açılan davalar Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davası Kıdem-İhbar tazminatı davaları ile fazla mesai alacağı davası Hizmet tespiti davaları İşe iade davaları İş akdinin feshi sebebiyle açılan diğer tazminat davaları Kötü niyet tazminatı davası
 • Gayrimenkul Hukuku
  Şuf'a davaları Ecri misil davaları Tapu iptali ve tescil davaları Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri. Tapu işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması. Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları. Menkul ya da gayrimenkul kira sözleşmesinden doğan davalar. Tespit davaları, İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
 • İcra İflas Hukuku
  Ticari faaliyette kullanılan çek, senet, fatura v.s.'lerin İcra-İflas Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, İcra Hukuk mahkemelerinde dava açılması, dava ve hukuk sürecin takip edilmesi. Alacaklının alacağını garanti altına almak için yapılması gereken her türlü hukuki işlemler, ihtiyati haciz, maaş haczi v.s. işlemlerin yürütülmesi.
 • Sigorta Hukuku
  Sigorta şirketlerine karşı açılacak dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi.
 • İdare Hukuku
  İmar planı, parselasyon, şuyulandırma, her türlü kamulaştırma konularındaki hukuki ihtilafların çözümü ve dava açılması. Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar. İdari para cezaları, itiraz süreleri ve iptal davaları. İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları. İdari sözleşmelerden doğan davalar.
 • Kat Mülkiyeti Kira Hukuku
  Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda açılacak dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi. Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda delil tespiti, dava açılması ve hukuki işlemlerin yürütülmesi. Kooperatif ve site, apartman yöneticilerine kat mülkiyeti kanunu ve güncel mevzuat hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi. Kira sözleşmesinden ve kira alacağının ödenmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahliye, kira alacağı ve tespit davalarının açılması, bu hususta icra işlemlerinin yürütülmesi.
 • Miras Hukuku
  Mirasın intikali, miras ile ilgili mal varlıklarından doğan davalar ve hukuki işlemlerin yürütülmesi. Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması. Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar. Vasiyetnamelerin hazırlanması ve incelenmesi.
 • Şirketler Hukuku
  Şirketler ile birçok kurum ve kuruluşlarla yaşanan uyuşmazlıklar karşısında ihtilafa düşmeden; koruyucu, önleyici, tedbirler uygulayıcı yaklaşımlarla şirketler ve gerçek kişiler nezdinde hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri verilmesi.
 • Ticaret Hukuku
  Şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi. Finansal kiralama sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar. Acentelik sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve dava işlerinin yürütülmesi. Ticari alacakların dava ve takip işlerinin yürütülmesi.
 • Tüketici Hukuku
  Tüketici ve ticaret mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü. Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması. Ayıplı mal yada ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü. Tüketici hakem heyeti nezdinde yapılacak işlemler. Tüketici şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi. Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.
 • Bilişim Hukuku
  İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması. Bilişim teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi. Bilgi teknolojileri alanlarında; gelişen teknolojiye ayak uydurarak bu konudaki hukuki çözümlerin sunulması.
 • Ceza Hukuku
  Ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, sulh ceza mahkemesinde sanık müdafii ve müşteki vekili olunması. Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi. Temyiz dilekçesi hazırlanması. Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi. Kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması. Şikayet dilekçesi hazırlanması.
bottom of page